Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Transportation Engineering

dmhVyH$ A{^`m§{ÌH$s Zmd EoHy$Z AmíM`© dmQ>co Agoc ! nU dmhVyH$ ì`dñWmnZ hm {Xdg| {Xdg àJV / {dH${gV hmoUmè`m amï´>m§gmR>r EH$ S>moHo$XwIrMm {df` R>aVmo Amho. cmIm|À`m g§»`oZo añË`mda YmdUmar dmhZo, hOmam|Mr Ë`mV Zì`mZo nS>Umar ^a àñWm{nV `§ÌUoda (añVo, gwa{jVVm, {g¾c, nmH$sªJ, {Z`moOZ B.) H$_mcrMm VmU {Z_m©U H$arV AmhoV. åhUyZM Va {Xëcr VgoM nwÊ`m _w§~B©gma»`m {R>H$mUr Traffic Jam hm {~H$Q> àíZ ~Zcm Amho.

Transportation Engg.
Ûmao `m àíZm§Zm CÎmao emoYÊ`mMm à`ËZ hmoV Amho. A{^`m§{ÌH$sÀ`m `m emIoÛmao CncãY dmhVwH$sMo n`m©`, ^{dî`mV àË`oH$ n`m©`mda `oUmam VmU, XoemMm doJdoJù`m {d^mJm§V hmoUmam {dH$mg d Ë`m {R>H$mUMr dmhVyH$sMr ì`dñWm d {Z`moOZ, hm`-do qH$dm EŠgàog do Mr C^maUr, Ë`mgmR>r `oUmam IM© Am{U Am{W©H$ {Z`moOZ, àdmgr Am{U _mc dmhVyH$scm A{YH$ doJ àmá H$éZ XoUo, Am{U Vo A{YH$ gwa{jV ~Z{dUo Aem {d{dY nmVù`m§da `m A{^`§Ë`m§Zm H$m_ H$amdo cmJVo.

^maVm_Ü`o àm_w»`mZo añVo Am{U aoëdo Ûmao àdmgr d _mc dmhVyH$ hmoVo. `m VwcZoZo hdmB© Am{U Oc _mJmªMm dmna AJXrM ZJÊ` åhUmdm Agm Amho. ^maVm_Yo ~arMer _moR>r ehao ZÚm§À`m Vramda dgcocr AmhoV. Am{U EH$m _hÎdmH$m§jr `moOZoÛmao XoemVë`m à_wI ZÚm OmoS>Ê`mMm àH$ën hmVr KoVcm OmÊ`mMr eŠ`Vm Amho. Oa hm àH$ën ApñVËdmV Amcm Va EH$ A{Ve` "ñdñV Am{U _ñV' dmhVyH$sMm n`m©` ZŠH$sM Iwcm hmoD$ eHo$c.

dmT>Ë`m eharH$aUm_wio AmO eham§Mo PnmQ>çmZo {dñVmarH$aU hmoV Amho. eham§_Yrb gÜ`m ApñVËdmV Agcoë`m ì`dñWm Anwè`m nS>V AmhoV. Ë`m_wio {Z`moOZ~Õ VgoM ^{dî`mda ZOa R>odyZ Cnm` emoYÊ`mMr JaO {Z_m©U Pmcr Amho. gÜ`m dmhVyH$ nmo{cgm§À`m Ûmao ho {Z`moOZ Ho$co OmVo. na§Vw Ë`m_Yrc ÌwQ>r AmnU H$m`_M AZw^dVmo. EH$m "B§{O{ZAatJ' Am{U VmH$s©H$ / H$ënH$ j_VoÀ`m à{e{jV V§Ìkm§Mr Amdí`H$Vm ZŠH$sM ^{dî`mV ^mgUma Amho.

à XyfU {Z`§ÌU, eham§_Yrc dmhVyH$sMo {Z`moOZ, dmhVyH$sÀ`m doJdoJù`m AmYw{ZH$ n`m©`m§Mm dmna d Ë`m§Mm EH$_oH$m§_Yrc g_Ýd`, eham§Mo {dñVmarH$aU hmoVmZm {Z`moOZmgmR>r gëcmJmamMr ^y{_H$m {Z^mdUo, BË`mXr H$m_m§Mm Ë`mÀ`m H$m`©àUmcr_Yo g_mdoe hmoVmo. Ë`mM~amo~a EImÚm ehamgmR>r ZdrZ {d_mZVi, EŠñàog do, ~§Xa, ~gñWmZH$ AmXr I{M©H$ `moOZm§gmR>rMm àmW{_H$ Ahdmc V`ma H$aÊ`mMo H$m_ T. E. H$S>o AgVo. `m_Yo àË`oH$ `moOZoMm, Ë`m `moOZoÛmao Ano{jV dmhVyH$sMm Aä`mg Ë`m§Zm H$amdm cmJVmo. Am{U Aem {d_mZVi / ~§Xa / EŠñàog do / ~gñWmZH$mMr JaO Ia§M> Amho H$s Zmhr ho R>a{dÊ`mgmR>r `m T. E. Mr _XV KoVcr OmVo.

AmYw{ZH$ Am{U qgH«$moZmB©ÁS> {g¾c `§ÌUm (añVo Am{U aoëdo dmhVyH$), hm`-do \${Z©Ma / Q>{_©Zëg, EŠñàog do / hm` do da dmhZm§À`m gwajogmR>r `§ÌUm H$m`m©pÝdV H$aUo, n`m©`r _mJmªMm Aä`mg H$aUo AmXr Vm§{ÌH$ ~m~tMm g_mdoehr Ë`m_Yo hmoVmo. Am°Q>mo_mo~mB©c (H$ma / Q´>H$ BË`mXr) CËnmXZo V`ma H$aUmè`m H§$nÝ`m§Zmhr `m A{^`§Ë`m§À`m gëë`mMr JaO nS>Vo. àdmgr Am{U _mc dmhVyH$ A{YH$ gwa{jV ìhmdr, àdmem§Zm Am{U MmcH$m§Zm H$_rV H$_r Ìmg ìhmdm Aem dmhZm§Mr {Z{_©Vr H$aVm `mdr `m Ñï>rZo `m T. E. À`m gëë`mcm \$maM _hÎd AgVo.

WmoS>Š`mV Vm§{ÌH$ Jmoï>t~amo~a ì`dñWmnZmMr _yc^yV H$m¡eë`o `m Aä`mgH«$_mV {eH${dcr OmVmV. ^maVm_Ü`o nm`m^yV gw{dYm§_Ü`o Infrastructure hmoUmar àJVr Am{U eham§Mo ~XcVo ñdê$n nmhVm ^{dî`mV Transportation Engg. Mr EH$ _moR>r \$m¡OM Amnë`mcm V¡ZmV H$amdr cmJUma Amho `mV e§H$m Zmhr.

Employment Opportunities:-

 • _moR>çm eham§À`m _hmZJanm{cH$m / gaH$mar {d^mJ
 • EŠñàog do / hm`-do / {~«O C^maUmè`m H$ÝñQ´>ŠeZ H§$nÝ`m.
 • H$ÝñëQ>Ýgr / gëcmJma H§$nÝ`m.
 • AmYw{ZH$ dmhVyH$sMo n`m©` (ñH$m`-~g / _oQ´>mo aoëdo) nwa{dUmè`m H§$nÝ`mB.
 • emgZmÀ`m dmhVyH$ {df`r _hÎdmH$m§jr `moOZm.

Skill Set :

 • àdmgr AgÊ`mMr d¥Îmr.
 • n`m©daUm{df`r ào_.
 • VH©$eº$s V„I AgUo.
 • JmS>çm, dmhZo `m§Mo AmH$f©U.
 • Common Sense Mo ApñVËd.
  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.