Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Production Engineering

àm°S>ŠeZ B§{O{ZA[a¨J hr _oH°${ZH$b `m emIoMr Cn`mo{OV emIm (Applied Branch) _mZbr OmVo. "_oH°${ZH$b gmaIrM' Aer `m emIoMr T>mo~i_mZmZo AmoiI H$ê$Z XoVm `oV Agbr Varhr àm°S>ŠeZ emIoMo doJio ApñVËd {Z{üVnUo Amho.

àm°S>ŠeZ åhUOo CËnmXZ. _oH°${ZH$b B§{O{ZA[a¨J g§~§Yr CËnmXZ {df`rMo {deof kmZ hm àm°S>ŠeZ emIoMm _hÎdmMm Jm^m Amho.

Ë`m_wioM :

 • Manufacturing Processes
 • Jigs Fixtures
 • Tool Engineering
 • Tool Design
 • Workshop Technology
 • Production Planning BË`mXr Img H$ê$Z CËnmXZ {df`rÀ`m VgoM Shopfloor g§~§YrÀ`m {df`m§Mm Img Aä`mg Production Engineering `m emIoV Amho.

  Ë`mMà_mUo ì`dñWmnZmg§~§YrÀ`m AZoH$ {df`m§Mm g_mdoe ho `m emIoÀ`m Aä`mgH«$_mMo d¡{eîQ>ç Amho. CXm.

 • Industrial Management
 • Behavioural Science
 • Production Management
 • Production Planning & Control
 • Operation Research
 • Costing & Cost control
 • Industrial Engineering
 • Work Study & Ergonomics

hm _°ZoO_|Q> g§~§Yr _hÎdnyU© Am{U A{Ve` Cn`wº$ Aä`mg `m A{^`§Ë`m§Mm hmoV AgVmo._wimV _oH°${ZH$b B§{O{ZA[a¨JMo gmYmaUV: gd© àH$maMo Vm§{ÌH$ kmZ Am{U ì`dñWmnZ emómMo Amdí`H$ kmZ `m§Mo gwaob {_lU åhUOo àm°S>ŠeZ B§{O{ZA[a¨J. _mÌ {S>ßbmo_m B§{O{ZA[a¨J _Yrb Aä`mgH«$_mV _oH°${ZH$b Am{U àm°S>ŠeZ XmoÝhtgmR>r B§S>pñQ´>`b _°ZoO_|Q> Am{U àm°S>ŠeZ B§{O{ZA[a¨J ho XmoZ ì`dñWmnZmg§~§YrMo {df` g_mZM AmhoV. ì`dñWmnZmg§~§YrÀ`m {df`m§V \$aH$ \$º$ {S>J«r H$mog©gmR>r Amho.

BVH$m \$aH$ gmoS>bm Va àm°S>ŠeZ Am{U _oH°${ZH$b `m XmoÝhr emIm Odi Odi g_mZM AmhoV Ago åhQ>bo OmVo. åhUOo ~mH$s gd© ~m~r XmoÝhr {dÚmemIm§À`m g_mZM AmhoV.

Varhr H$Yr H$Yr àm°S>ŠeZ d _oH°${ZH$b `m_Ü`o XwOm^md Ho$bm OmD$ eH$Vmo.

_wimV àm°S>ŠeZMm Aä`mgH«$_ H$aVmZm hoVy hmM Amho H$s, Vm§{ÌH$s d H$_{e©`b kmZmMm dmna H$ê$Z V`ma hmoUmè`m Q>oŠZmo-H$_{e©`b B§{O{ZAaZo ñdV:Mm ì`dgm` C^mamdm. Ë`màH$maMo Amdí`H$ BZnwQ>g² Aä`mgH«$_mV XoÊ`mMr ì`dñWm Ho$bobr AgVo.

Ë `m_wioM àm°S>ŠeZ B§{O{ZA[a¨J hr _oH°${ZH$bMr Cn`mo{OV emIm Oar Agbr Varhr {VMr aMZm EH$ {d{eï> hoVyZo Ho$bobr Amho. åhUyZ Vr ñnoeb ~«±M åhUyZ JUbr OmVo `mMr {dÚmÏ`mªZr Zm|X ¿`mdr.

^{dî`mVrb g§Yr, Amdí`H$ JwUH$m¡eë`o, H$m_mMo ñdê$n, nJma, nXo `m§_Ü`o {deof \$aH$ _oH°${ZH$b Am{U àm°S>ŠeZ_Ü`o Zmhr.

à m°S>ŠeZ B§{O{ZAg©Mo H$m`©joÌ :

1) Qy>b {S>PmB©Z : _oH°${ZH$b CËnmXZmV H$ÀÀ`m _mbmnmgyZ CËnmXZo V`ma H$aVmZm _oQ>bMm A{V[aº$ ^mJ H$mTy>Z Q>mH$bm OmVmo, `mbm _{eqZJ åhUVmV. boW _erZ, {S´>qbJ _erZ, {_qbJ _erZ AmXr _erÝgda Ago _{eqZJ Ho$bo OmVo. {VWo _oQ>b H$mTy>Z Q>mH$Ê`mgmR>r "H$qQ>J Qy>ëg'Mm dmna Ho$bm OmVmo. `m Qy>ëgMo {S>PmBZ H$aUo ho VkmMo H$m_ AgVo. `m Qy>ëgà_mUoM CËnmXZ à{H«$`oV gmhmæ`H$mar R>aUmè`m ì`dñWoMr AmIUr H$aUo, hmhr àm°S>ŠeZ B§{O{ZAaÀ`m H$m_mMm ^mJ AgVmo. {O½O², {\$ŠgMg©Mo {Z`moOZ, Ë`m§Mo {S>PmB©Z, Ë`m§Mr CnbãYVm `m ~m~r Ë`mbm nhmì`m bmJVmV.

2) àog dH©$ : H$_r OmS>rÀ`m _oQ>b nQ²Q>çm AWdm erQ>g²Mm H$ƒm _mb åhUyZ dmna H$ê$Z hì`m Ë`m AmH$mamÀ`m àm°S>ŠQ>g²Mr {Z{_©Vr H$aÊ`mgmR>r àog Qy>bMm dmna Ho$bm OmVmo. `m àog Qy>bMo, Ë`mÀ`m gwQ>çm ^mJm§Mo {S>PmB©Z, S>m` {S>PmB©Z, CËnmXZ à{H«$`oMo {Z`moOZ `m H$m_m§H$S>o àm°S>ŠeZ B§{O{ZAg©Zm bj Úmdo bmJVo.

3) H$mpñQ>¨J : Ðdê$nmVrb YmVy AmnUM V`ma Ho$boë`m gmÀ`m_Ü`o AmoVyZ Ë`mnmgyZ hì`m Ë`m AmH$mamV, dñVy§Mo CËnmXZ H$aUo åhUOo H$mpñQ>¨J. BWo n°Q>Z© {S>PmB©Z, _moëS> {S>PmB©Z, YmVy {dVi{dÊ`mMr à{H«$`m, àË`j YmVy AmoVmB©Mo H$m_ `m_Ü`o Iyn pñH$ëg Amdí`H$ AgVmV. _oQ>b \$mC§S´>r_Ü`o Ago H$m_ MmbVo. BWo g§nyU© H$m_mMo {Z`moOZ, {S>PmB©ZMm ^mJ, H$m_mdaMo {Z`§ÌU, BÝñnoŠeZ, AmXr {R>H$mUr àm°S>ŠeZ B§{O{ZAg© Amnbr godm XoV AgVmV.

4) \$mo{OªJ : Cƒ Vmn_mZmn`ªV Vmn{dboë`m KZ YmVy§da àhma H$ê$Z hì`m Ë`m AmH$mamMo àm°S>ŠQ>g² V`ma H$aUo, `mbm \$mo{OªJ Ago åhUVmV. dñVy CËnmXZmÀ`m `m àH$mamV {S>PmBZ, BÝñQ>m°boeZ, àm°S>ŠeZ, _|Q>oZÝg `m H$m_m§gmR>r àm°S>ŠeZ B§{O{Z`g© CnbãY AgVmV.

5) gwnapìhOZ : CËnmXZ à{H«$`m Mmby AgVmZm XoIaoI R>odUo ho àm°S>ŠeZ B§{O{ZAabm H$amdo bmJVo, `mbm gwnapìhOZ Ago åhUVmV. H$m_Jmam§Mo H$m_ ì`dpñWV Mmby Amho H$m? CËnmXZmMm doJ `mo½` Amho H$m? H$ƒm _mb, _erÝg, H$m_Jma, hË`mao-Qy>ëg, CËnmXZmMr JwUdÎmm, gwajm, doioMo J{UV, {eñV `m gdmªMr O~m~Xmar gwnadm`Pada AgVo. àË`j _erZda H$m_ H$am`Mo ZgVo nU H$m_ H$adyZ ¿`m`Mo AgVo. `m H$m_r _°Znm°da ßb°qZJ, {ZU©` j_Vm, ZoV¥ÎdJwU, Vm§{ÌH$ kmZ, [aPëQ> Amo[aE§Q>oS> _Zmod¥Îmr, g§dmXH$m¡eë`o `m JwUm§Mm Cn`moJ hmoV AgVmo.

6) Anma§nm[aH$ CËnmXZmÀ`m nÕVr : A{Ve` AdKS> Am{U AeŠ`àm` Aem _{eqZJÀ`m H$m_mgmR>r h„r Zm°Z-H$ÝìhoÝeZb _oWS>g²Mm dmna Ho$bm OmVmo. `m nÕVr A{Ve` g§doXZerb, H$miOr KoD$Z H$aÊ`mÀ`m, I{M©H$ VgoM H$m¡eë`m§Mm Am{U AmYw{ZH$ V§Ìm§Mm dmna H$ê$Z Cn`mo{OV H$amd`mÀ`m AgVmV. EDM, ECM, LBM, PAM `m V§ÌkmZmMm dmna Ho$boë`m `m CËnmXZ nÕVr àË`jmV am~dyZ KoVmZm àm°S>ŠeZ B§{O{ZAg©Zm _hÎdmMr ^y{_H$m ~Omd`mMr AgVo.

`m Vm§{ÌH$ H$m_mì`{V[aº$ ì`dñWmnZmMo H$m_ gwÕm àm°S>ŠeZ B§{O{ZAa nmhÿ eH$Vmo. CXm.

1) Production Planning & Control :

 • CËnmXZ à{H«$`oMo emómoº$ {Z`moOZ H$aUo.
 • H$m_m§Mm H«$_ R>a{dUo.
 • doioÀ`m ^mfoV Vº$m H$aUo.
 • Amdí`H$ dñVy, CnH$aUo,`§Ìo `m§Mr CnbãYVm H$ê$Z R>odUo.
 • H$m_mMo {Z`§ÌU H$aUo.

2) Operation Research:

 • H$m_m§Mr gmIir, H«$_, J{UVr nÕVtMm dmna H$ê$Z R>a{dUo.
 • doioMo {Z`moOZ AMyH$[aË`m H$aUo.
 • H$ƒm _mb, _{eÝg, H$m_mMo Vmg, H$m_Jma `m§Mm OmñVrV OmñV dmna H$aVmZm VmUhr `oUma Zmhr Am{U `m ~m~r H$m_m{edm` nSy>Z am{hë`m AmhoV, Ago hmoUma Zmhr `m nÕVrMo {Z`moOZ H$aUo.

3) Work Study, Method Study :

 • gÜ`mÀ`m H$m_mÀ`m nÕVtMm Aä`mg H$aUo.
 • Ë`mVrb MwH$sÀ`m nÕVr d doioMm Anì`` `m§Mm emoY KoUo.
 • `m_Ü`o ~Xb eŠ` Amho H$m, `mMm {dMma H$aUo.
 • Ë`mgmR>rMo AZoH$ n`m©` gwM{dUo.
 • Ë`mn¡H$s EH$ n`m©` ñdrH$mê$Z gÜ`mÀ`m H$m_H$mOmV `mo½` ~Xb KS>dyZ AmUUo.
 • CËnmXZmÀ`m nÕVrV gwYmaUm H$aUo.

CAD/CAM/SOFTWARE :

_oH°${ZH$b H$m_mg§~§YrMo gm°âQ>doAa {dH${gV Pmbobo Amho. Ë`mMm dmna H$ê$Z gÜ`m H$m_H$mO gwH$a hmoV Agë`mMo {MÌ Amho. {deofV: {S>PmBZ, S´>mpâQ>¨J, àmogog H§$Q´>mob, àË`j _{eqZJ `mV `m gm°âQ>doAaMm dmna hmoVmo. Vem àH$maÀ`m V§ÌkmZmMo kmZ KoD$Z àË`j H$m_mV Ë`mMm Adb§~ H$aUo ho _oH°${ZH$b/àm°S>ŠeZ A{^`§Ë`mMo H$m_ nm°ß`wba hmoV Amho. AZoH$ {dÚmWu Ë`m Ñï>rZoM n{hë`mnmgyZ V`mar H$arV AgVmV. ProE, Catea, IdeAS, Solid edge Aem {d{dY V§Ìm§Mm dmna H$ê$Z g§JUH$mÀ`m gmhmæ`mZo H$_r doioV, H$_r l_mV, A{YH$ JwUdÎmm Agbobo H$m_ Ë`m_wio eŠ` Pmbobo Amho.

`mnydu C„oI Ho$ë`mà_mUo _oH°${ZH$b B§{O{ZAa Am{U àm°S>ŠeZ B§{O{ZAa `m_Ü`o Aä`mgH«$_mVhr {deof \$aH$ Zmhr. H$m_mVhr {deof \$aH$ Zmhr. _mÌ Varhr XmoKm§À`m pñH$ëg_Ü`o doJionU {Z{üV Amho. _oH°${ZH$b B§{O{ZA[a¨JMr BËÏ`§^yV _m{hVr AgUmam _oH°${ZH$b B§{O{ZAa Am{U _oH°${ZH$bÀ`m Amdí`H$ _m{hVr~amo~aM em°n âbmoAa àm°S>ŠeZ Am{U ì`dñWmnZm{df`r A{YH$ _m{hVr Agbobm àm°S>ŠeZ B§{O{ZAa `m XmoKm§Zmhr ZmoH$ar, g§Yr, CÚmoOH$VoMm Mma Ho$bm Va gÜ`mMm H$mi gwJrMm Amho Ago åhUmd`mg haH$V Zmhr.

Production Engineering _Yrb _hÎdmMo {df` :-

 • Metallurgy
 • Theory of Machines
 • Design of Machine Elements
 • Tool Engineering
 • Advanced Manufacturing and Forming Porcesses
 • Metrology
 • Work shop Practice
 • Industrial Managment
 • Industrial Hydraulics and Pneumatics
 • Industrial Engineering
 • Machine Tools and Product Desigh
 • Operations Research
 • Mechatronic Systems
 • Process Engineering
 • Production Management
 • Comp. Aided Design, Analysis and Manufacture
 • Costing and Cost control
 • Computer Integrated Manufacturing Systems
 • Quality Management
 • Marketing Management
 • Materials Management
 • Data Base Management
 • Entrepreneurship Development
 • Environment and Pollution Control
 • Organizational Behavior
 • Flexible Manufacturing Systems
 • Artificial Intelligence
 • Industrial Robotics
 • Rolling and Roll Pass Design
 • Material Handling Systems
 • Advanced Foundry Technology
 • Advanced Tool and Die Design
  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.