Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Mining Engineering

ImUtMr Xw{Z`m AX²^wV AgVo. O{_ZrÀ`m nmoQ>mV XS>cocm Z¡g{J©H$ gmYZ g§nÎmrMm I{OZm emoYyZ Vmo _mZdOmVrÀ`m dmnamgmR>r ^yVcmda AmUÊ`mMr \$ma _moR>r g_mOgodm ho A{^`§Vo H$arV AgVmV.

^wJ^m©VyZ AZoH$ àH$maMo YmVy (Metals) Am{U I{ZOo, {_Zaëg², H$moigm, noQ´>mocOÝ` / Ý`yŠcrAa B§YZm§Mo gmR>o emoYyZ Ë`m§Zm H$ÀÀ`m (Raw) ñdénmV ^yVcmda AmUUo, Ë`mgmR>r ImUrMm AmamIS>m V`ma H$aUo, ImoXH$m_mMo {Z`moOZ H$aUo, ãcmñQ>tJ gmR>r ñ\$moQ>H$m§Mr {ZdS> H$aUo, S´>rctJ gmR>rMr gmYZ gm_J«r ImUr_Yo nmoM{dUo Am{U gdm©V _hÎdmMo åhUOo ImUr_Yo H$m_ H$aUmè`m _Zwî`~imÀ`m gwa{jVVoMr H$miOr KoUo hr Pmcr EH$m Mining Engineer À`m Zoh_rÀ`m ì`dhmamVrc R>iH$ H$m_m§Mr `mXr.

A{^`m§{ÌH$s VÎdo Am{U {dkmZmMm dmna H$éZ EH§$XarVM ImUr_Yo MmcUmè`m ImoXH$m_mda {Z`§ÌU R>odUo Am{U {_iUmè`m H$ÀÀ`m _mcmÀ`m JwUdÎmoda cj R>odUo, Zdo gmR>o emoYUo ho àmW{_H$ CÔrï> R>odyZ Mining Engineer Mo H$m_ Mmcy AgVo.

ImUr_Yo gdm©V _hÎdmMm ^mJ åhUOo H$ÀMm _mc O{_Zrda AmUÊ`mgmR>r cmJUmar _mc dmhVyH$ `moOZm (Material Handling System) A{daV Am{U {dZm AS>Wim Mmcy R>odUo, JaOoZwgma {VÀ`mV ~Xc H$aUo. Mining Engineer H$Sy>Z Ano{jV AgVo. `m H$ÀÀ`m _mcmda AZoH$ YmVy CËnmXZ H$aUmè`m H$maImÝ`m§Mo CËnmXZ Adc§~yZ AgVo. Ë`m§Zm {dZm ì`Ë`` H$ÀMm _mc nwa{dÊ`mMr O~m~Xmarhr `m A{^`§Ë`m§da AgVo.

`m A{^`§Ë`m§Zm _mB©qZJ ~amo~aM, YmVyemñÌ (Metallurgy) Am{U (Geology) ^wJ^©emñÌmMo hr kmZ Amdí`H$ AgVo.

^maVm_Yo Jmodm, M§Ðnya, Amgm_, Amoargm, {~hma, PmaI§S>, npíM_ ~§Jmc, gma»`m amÁ`m§_Ü`o _moR>çm à_mUmda ImU ì`dgm` MmcVmo. _moR>_moR>çm H§$nÝ`m (gaH$mar Am{U ImOJr) {H$Ë`oH$ hOma ñŠdoAa _rQ>a joÌmda ImoXH$m_ hmVr KoV AmhoV. OJm_Yo gwX²Ym Am\«$sH$m, `wamon, A_oarH$m gma»`m àXoem§_Yohr ImUtÛmao CËnmXZ joÌmcm cmJUmao Raw Material nwa{dco OmVo. cmoH$g§»`m dmT>rZwgma OJmMr YmVy Am{U B§YZmMr JaO dmT>UmaM Amho. Ë`mgmR>r ZdZdrZ YmVy / I{ZO / B§YZ gmR>o emoYmd`mMo H$m_hr A{daV Mmcy Amho Am{U Ë`mgmR>r à{e{jV Am{U hþema Mining Engineer Mr JaO nS>Uma Amho.

ImUtgmR>rMo ImoXH$m_ ho ~hþVoH$ doim {ZO©Z {R>H$mUr MmcVo. Ë`m_wio Aem {R>H$mUr A{^`§Vo, H$m_Jma `m§À`m amhÊ`mMr, ImZnmZmMr gmo` hr ImU H§$nÝ`m§H$Sy>Z Ho$cr OmVo. ImUrMo H$m_ EH$Xm Mmcy Pmco H$s _mÌ A{^`§Ë`m§Mr O~m~Xmar dmT>Vo Am{U Ë`mMr CnpñWVr gmB©Q>da Amdí`H$ ~ZV OmVo. (H$mcm nËWa {MÌnQ> nm{hcm` Zm ?) Ogo Ogo ImUrÀ`m H$m_mV àJVr hmoVo VgVgo `oUmao AS>Wio / AS>MUr `mhr AZoH$ AgVmV. Ë`mVyZ _mJ© H$mT>Ê`mgmR>r `mo½` Vr Cnm` `moOZm {dZm{dc§~ gwM{dÊ`mMr _mZ{gH$ V`mar Am{U Ë`mgmR>r AÚ`mdV _m{hVr Mining Engineer H$S>o AgUo Ano{jV AgVo.

ImUtÀ`m gmB©Q> ~XcVrc Ë`mà_mUo H$amdo cmJUmao ñWcm§Va, H$m_mÀ`m A{ZpíMV doim, H$m_mMo {R>H$mU Am{U gVV YmoH$mgÑe n[apñWVrer H$amdm cmJUmam gm_Zm `m emIoÀ`m H$mhr "ÌwQ>r' åhUVm `oVrc. na§Vw Á`m§Zm gmhg, V§ÌkmZ Am{U emoY `m Jmoï>tMr gm§JS> EH$mM H$[aAa_Yo Kmcm`Mr Agoc Ë`m§Zm Mining gmaIo n`m©` Šd{MVM CncãY AgVrc.

H$m`©joÌ :-

 • Material Handling.
 • Use of explosives - Blasting.
 • Drilling Machinery.
 • Geology - Rock Mechanics.
 • Costing & Cost Control.
 • Mine Planning, supervision & Control.
 • Mine ventillation.
 • Mine Safety Precautions.
 • Rock analysis.
 • Mineral Processings.

Employment Opportunities :-

 • Engineering / Operations / Sales / Management / Research.

ImUrÀ`m ì`dgm`m_Yo gaH$mar Am{U ImOJr H§$nÝ`m H$m_ H$aVmV.

Mines / Minerals development Corporation d Mining department of union & state government øm gaH$mar H§$nÝ`m Va ONGC, [acm`Ýg gma»`m ^maVr` ImOJr Am{U _moR>çm naXoer H§$nÝ`m§Mo gÜ`m ^maV^a H$m_ Mmcy Amho.

ImUr ì`{V[aŠV ~m§YH$m_ joÌm_Yo Ogo H$s añVo, ~moJXo, Underground Chambers VgoM solid waste material disposal `m joÌm_Ü`ohr Mining Engineer Mr _moR>çm à_mUmda JaO {Z_m©U hmoV Amho. AemM g§Yr naXoemVhr AmhoV.

Skill Set :

 • Hard Work.
 • Patience.
 • à{VHy$b n[apñWVrV H$m_ H$aÊ`mMr V`mar.
 • VH©$kmZ.
 • Observation.
 • ^yJmobm{df`rMo ào_.
 • Q>r_dH©$_Ü`o H$m_ H$aÊ`mMr V`mar.
 • Good presence of mind.
  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.